Planowanie i harmonogramowanie prac serwisowych i utrzymaniowych

Skrócony opis możliwości wsparcia planowania i harmonogramowania prac serwisowych z zastosowaniem oprogramowania Asprova APS.

Tworzenie planu może obywać się na wielu poziomach:
1. Plan strategiczny (ogólny)
2. Plan taktyczny (nieco bardziej precyzyjny)
3. Plan operacyjny (z przypisanymi konkretnymi zadaniami)


Plan strategiczny odpowiada na pytania takie jak:

 •  Czy przy prognozowanej ilości zleceń, np. na rok wystarczy nam zasobów (brygad)?
 •  Jakie jest prognozowane zapotrzebowanie długookresowe na surowce i materiały ?


Plan taktyczny:

 •  Jaki jest przydział brygad do zleceń w oparciu o kompetencje brygad ?
 •  Na jakie terminy potrzebne będą surowce i materiały ?
 •  Kiedy pojawia się duże obciążenie pracą ?


Plan operacyjny:
- Jaki jest szczegółowy plan prac członków brygady ?
Plan operacyjny może być stworzony na ogólne grupy podobne do brygad lub też szczegółowo na poszczególnych członków brygad z uwzględnieniem matrycy kompetencji.

Harmonogram produkcji uzyskany w Asprovie opiera się na wcześniej określonej technologii, na którą składają się operacje, do których zaangażowane są określone zasoby jak i materiały niezbędne do realizacji danej czynności. W ramach jednej technologii można zdefiniować wszystkie możliwe kombinacje dostępnego sprzętu, ludzi i narzędzi specjalnych.

W ramach technologii opisującej proces można stworzyć jeszcze dodatkowo szeroki wachlarz elementów opisu logistycznego, takich jak pracochłonność, minimalny odstęp czasu między etapami czy też sposoby zazębiania się procesów.

W ramach definiowania technologii można precyzyjnie określić wszelkie niezbędne wielkości materiałów potrzebnych do wykonania danego etapu.

Kolejnym ważnym elementem systemu Asprova APS jest możliwość przechowywania w jednym miejscu całej dostępnej bazy zamówień

W ramach zamówień można określić wiele parametrów opisujących proces, niezbędnych do stworzenia precyzyjnego planu, takich jak lokalizacja, priorytety itd.

W oparciu o wprowadzone dane system jest w stanie ułożyć harmonogram prac uwzględniając wszystkie zdefiniowane ograniczenia takie jak:

 •  Dostępność ludzi
 •  Dostępność maszyn
 •  Przezbrojenia wynikające ze zmian procesów
 •  Ograniczenia procesowe
 •  Dostępność stanów magazynowych


W oparciu o obliczony harmonogram system może obliczyć brakujące zaopatrzenie w podziale na poszczególne projekty.

Dodatkowo system dynamicznie i szybko reaguje na zmienne warunki opisujące proces, takie jak:

 •  Opóźnienia w terminach dostaw
 •  Urlopy i przerwy w pracy pracowników
 •  Awarie urządzeń


Wprowadzanie danych ewidencyjnych postępu prac do systemu może odbywać się manualnie lub automatycznie, np. przez czytniki kodów kreskowych, automatyczne zbieranie danych z maszyn czy poprzez mobilne rejestratory (każda brygada posiada niezależne urządzenie).

System dopasuje kolejkę zadań dla kolejnych pracowników, tak by optymalnie wykorzystać dostępne zasoby ludzkie.

W ramach analizy harmonogramu system jest w stanie obliczyć planowane koszty wykonania poszczególnych projektów według określonych normatywów.

Proces układania planu odbywa się wieloetapowo i na każdym kroku analizowane są następujące elementy:

 •  Sposób i kolejność przetwarzania zleceń
 •  Dostępne zasoby i inne ograniczenia procesowe
 •  Kryteria oceny zasobów kandydujących
 •  Dostępne stany magazynowe i planowane dostawy


Samo harmonogramowanie jest realizowane przez algorytm optymalizacyjny stworzony przez Asprova Corporation, gdzie w oparciu o wprowadzoną strukturę danych (technologię) i parametry harmonogramowania (metodykę układania planów) obliczone jest rozwiązanie spełniające wszystkie ograniczenia narzucone na proces. Rozwiązanie to obliczone jest w taki sposób, by jak najlepiej dopasowało się do kryteriów optymalizacji założonych przez użytkownika.


Autor: Krzysztof Orlicz

Źródła:
1. Asprova APS documentation
2. Advanced sequence optimization in Asprova APS